073 689 85 27 contact@sezw.nl
Medisch Millennials verjongen de ouderenzorg

Medisch Millennials verjongen de ouderenzorg

Medisch Millennials verjongen de ouderenzorg

Robbert Huijsman, Jonathan Zijp en Aart Bontekoning

Hoe veranderen medisch millennials de zorg? Deze kinderen van de babyboomgeneratie zijn geboren in een digitale wereld. Deze generatie leert, werkt en communiceert essentieel anders. Millennials creëren nieuwe verhoudingen in de ouderenzorg.

Waar de oudere arts graag hard werkt en minder andere rollen buiten het werk aanneemt, vindt de jongste generatie artsen andere dingen óók belangrijk en wil die eveneens andere rollen volledig vervullen. Deze ‘medisch millennials’ hebben hobby’s, een sociaal leven, nevenfuncties, een relatie en een gezin. Steeds meer artsen zijn vrouw en werken in deeltijd. Medisch millennials voelen tegenwoordig enerzijds veel minder die ‘roeping’ tot arts en zijn minder materialistisch, het werk bepaalt niet langer de identiteit. Maar anderzijds wil de jonge werkgeneratie wel van betekenis zijn en maatschappelijk relevante bijdragen leveren. Als een medisch millennial die voldoening niet meteen vindt in het vak, kan zij/hij ook zomaar ineens switchen naar een andere organisatie of zelfs kiezen voor een heel andere levensinvulling.

 

Medisch millennials ten voeten uit

Millennials uit de authentieke generatie Y (1985-2000) zijn wars van bureaucratie, houden niet van het politieke spel en zijn het polderen met trage besluiten zat. Zij hechten aan zelfontplooiing door in het werk te leren, in een open ‘to the point’ sfeer, gericht op inhoud en resultaat. Ze merken duidelijk de effecten van economische crisis, schaarste op de arbeidsmarkt en vergrijzing, maar ook klimaatverandering. Zie ook Simon Sinek.

Millennials werden opgevoed door de ‘verbindende’ generatie X (1955-1970) die nu de grootste invloed op bestaande organisatieculturen heeft. Als ouders stimuleerden zij ‘hun’ millennials vooral authentiek te zijn, talenten optimaal te benutten en te doen wat bij ze past. Deze millennials bestormen nu de werkvloer, vaak bijzonder optimistisch en vernieuwings­gezind. Ook al zijn ze gepassioneerde en verfrissende doeners, ze kunnen niet zonder actieve steun van oudere collega’s en hun leidinggevenden. De millennials zijn erop gericht om gedateerde sociale processen die werkenergie weghalen bij alle generaties te verversen. Zorgorganisaties en oudere generaties hebben de impact van millennials nodig om ‘bij de tijd’ te blijven of te komen. De interactie met de oudere generaties bepaalt het tempo van die update-processen, maar dan moeten de generaties elkaar beter gaan begrijpen en verstaan. De millennials voelen zich in veel (grotere) organisaties gedwongen mee te gaan in verouderde werkwijzen, maar daardoor verliezen zij al hun werkenergie en werklust. Echter, deze digigeneratie is zelf ook minder sociaal-communicatief vaardig, aldus hoogleraar organisatiekunde Mathieu Weggeman: emoties en gevoelswaarden stoppen ze in emoticons en likes, maar niet in een goed gesprek.

 

Nieuwe relaties tussen medisch millennials en patiënten

Ondertussen taant “daar buiten” het ontzag voor “de witte jas” met klassieke autoriteit en hiërarchie. Iedereen is tegenwoordig professional, maar dat is wat anders dan de vroegere meester-gezel verhouding waarin de aankomend arts door ervaren beroepsgenoten werd ontgroend en gesocialiseerd in het medisch genootschap. Bovendien worden patiënten steeds mondiger, weten ze steeds meer over gezondheid en wat er zoal “te koop” is. Hoewel, er circuleert ook veel “fake news” en quasi-kennis in de sociale media en echt goed en begrijpend lezen is een afglijdende competentie. Patiënten en hun vertegenwoordigers willen over het algemeen méér en betere informatie en uitleg, meebeslissen over welke behandeling waarom wordt ingezet en vragen second opinion (en nog een). Door wereldwijd internet ligt de medische kennis en de accelereerde innovatie soms al sneller thuis bij de burger dan in de praktijk van de arts. Kortom, de relatie tussen de oudere patiënt en de medisch millennial verandert drastisch.

 

Wordt bewust van generatieverschillen!

Medische millennials doen er goed aan zichzelf elkaar te bevragen waarom en op welke manier ze eigenlijk dokter willen zijn en welke levenswaarde ze daarmee hopen te vervullen. De opleiders en supervisors van de medisch millennials dienen zich te verdiepen in de normen en waarden, houding en gedrag, maar ook de ‘drivers’ van de millennials. Leiders en managers in de ouderenzorg behoren te zorgen voor productieve relaties tussen straks vier generaties zorgprofessionals en drie generaties ouderen. De artsengeneraties kunnen samen met hun patiënten nieuwe verhoudingen ontwikkelen, op basis van gelijkwaardigheid maar niet gelijkheid, samen beslissend over wat de patiënt echt wenst en nodig heeft.

Wij nodigen medisch millennials uit om dit te verkennen in een speciale workshop voor en door artsen tijdens het congres Een nieuwe generatie ouderen(zorg)!

Prof.dr. Robbert Huijsman is hoogleraar Management & Organisatie van Ouderenzorg (EUR) en bestuurder van Geriant, gespecialiseerd in dementiezorg in Noord-Holland Noord.

Jonathan Zijp is specialist ouderengeneeskunde in opleiding bij de SBOH te Utrecht.

Dr. Aart Bontekoning is generatie-expert, die de update-potentie van millennials in vergrijzende (zorg)organisaties onderzoekt.

 

De zorg voor ouderen: een generationele reflectie

De zorg voor ouderen: een generationele reflectie

‘Wat wil je later worden?’ is een vraag die zowel jongeren, jonge-ouderen en ouderen elkaar dienen te stellen om de waarde van ouder worden nadrukkelijker te onderstrepen in de maatschappij, aldus minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) tijdens de afgelopen jaarconferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’ op 28 november 2018.
Aankomend jaar zal de jaarconferentie plaatsvinden op donderdag 27 november 2019 in Utrecht. Reflecterend en vooruitkijkend: welke inzichten en geleerde lessen zijn opgedaan? Leestijd: ongeveer 4 minuten.

Diversiteit

Er schuilt kracht in diversiteit, zo benadrukt Marilyn Haime, lid van de Raad van Ouderen en vertegenwoordiger van oudere migranten. De afgelopen decennia is de diversiteit naar herkomst onder de Nederlandse bevolking sterk toegenomen, zo blijkt uit het rapport ‘De nieuwe verscheidenheid’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Een gedeelte van de groep ouderen met een migratieachtergrond heeft het echter moeilijk. “Deze ouderen komen vaak uit lage sociaal-economische klassen en verlangen naar contact met mensen en het land van herkomst”, aldus Haime. Bovendien komen angstperikelen en depressieve klachten vaker voor. Hoe kan de (verborgen) kracht van migrantengemeenschappen benut worden?

Naast het belang voor voorlichtingsbijeenkomsten in de eigen taal, is de inzet van sleutelfiguren in de gemeenschap belangrijk, zo benadrukt Haime. Hierdoor wordt er in mindere mate een beroep gedaan op zorgvoorzieningen. Bovendien vinden ouderen beter de weg in het zorglandschap. “Het is van belang dat bij het bedenken van maatregelen afgevraagd wordt of alle groepen ouderen bereikt worden. Daar is kennis van migrantengemeenschappen voor nodig.” Een cultureelspecifieke invulling van verpleeghuiszorg omschrijft zij als belangrijk. Een cultuursensitieve aanpak – “met gebruik van het oog en de antenne” – betekent een open houding naar andere culturen toe. Het gebruik van narratieve methoden om de behoeften van ouderen te begrijpen is waardevol.

Speerpunt

Minister Hugo de Jonge van VWS gaat op het podium in gesprek met de Raad voor Ouderen over (toekomstige) uitdagingen in de zorg. Het belang van betrokkenheid in beleidsvorming wordt onderstreept: niets over ouderen, zonder ouderen. De Raad streeft ernaar om bij te dragen aan een betere aansluiting tussen praktijk en beleid. In de bijdrage ‘Visie op een nieuwe generatie ouderen(zorg)’ signaleert de minister dat de generatie die momenteel veelvuldig mantelzorg verleent tussen de 45 en 60 jaar is. Deze groep wordt relatief gezien steeds kleiner. “Hierom is het van belang om de vitaliteit van ouderen te benutten en ouderen actief te betrekken in de zorg.” Periodieke controles zouden meer thuis kunnen plaatsvinden. Na zijn ambtstermijn hoopt minister De Jonge bereikt te hebben dat mensen hebben gemerkt dat de zorg in de wijk is verbeterd. “Wetten geven geen zorg. Je kan een prachtige wet maken, maar de uitkomst kan te laat bij de mensen belanden.” Nieuwe woonvormen met zorg om het gat tussen het verpleeghuis en zelfstandig thuiswonen te verkleinen is een belangrijk speerpunt.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Besturing

Tijdens de interactieve werksessie over een ‘Nieuwe bestuursstijl voor toekomstige ouderenzorg’, onder leiding van Robbert Huijsman, bijzonder hoogleraar Management & Organisatie van Ouderenzorg, en Henk Nies, bijzonder hoogleraar Organisatie en Beleid van Zorg, worden praktijkvoorbeelden en bestuurlijke dilemma’s openhartig gedeeld met elkaar. De grenzen tussen organisaties worden steeds diffuser, waardoor het delen van strategische verantwoordelijkheden, zowel binnen als tussen organisaties een groot issue is. “Van hiërarchie in een organisatie naar regie in een netwerk. Wie is er dan nog verantwoordelijk?”, aldus een bestuurder. Ook in de zorg voor ouderen is ‘netwerkzorg’ een veelvoorkomend woord, maar wat betekent het? Door het toenemend aantal samenwerkingen buiten de eigen organisatie vraagt men zich af hoe je voldoende vertrouwen creëert om dergelijke samenwerkingen aan te gaan; zowel binnen de organisatie als met ‘netwerkpartners’. Gepast contact met cliënten wordt als belangrijk omschreven. “Als bestuurder heb je immers een moreel contract met de cliënt.” Een bestuurder dient voor een veilige sfeer voor professionals te zorgen en als verbindende schakel te fungeren.

Maatschappelijke puzzel

Nies benoemde in zijn bijdrage ‘De waarde(n) van waardigheid in de zorg’ dat onafhankelijkheid niet per se het hoogste goed in het leven hoeft te zijn. “Afhankelijkheid heeft immers ook een positieve waarde. Het is van belang om betekenis te kunnen geven aan je bestaan en zelf van betekenis te kunnen zijn.” Wat betekenisvol leven omvat wordt door Greet Prins, tot voor kort raadslid bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), aangestipt in de openingsbijdrage. “Waardigheid vinden in de oprechte aandacht voor het kleine in het leven.” Nies benadrukt dat je de zorg bij jezelf dient te houden: wat zou ik zelf willen? “Blijf dit onderzoeken bij jezelf.” Ouderenzorg als term objectiveert; het gaat om de zorg voor ouderen. Resumerend is een veelkleurig palet aan generaties samen onderweg om hier vorm en inhoud aan te geven. Hoe? Bijvoorbeeld door co-creatie tussen generaties. Reflecterend en vooruitkijkend is de zorg voor ouderen een maatschappelijke puzzel die generaties samen dienen te (her)leggen.

De reflectie is gebaseerd op het themaverslag van de jaarconferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’ uit 2018. De editie in 2019 zal plaatsvinden op donderdag 27 november 2019 in Utrecht. Het programma is hier te raadplegen, met bijdragen van o.a. Kim Putters, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), en Pauline Meurs, hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Leestip: naar aanleiding van de editie in 2018 schreef Milou Tournois de bijdrage ‘Generaties versterkt in verbinding’.

Oemar van der Woerd

Oemar van der Woerd

PhD Candidate (Shared governance) at ErasmusUniversity Rotterdam
Vitamine en Olvarit voor nieuwe generatie bestuurders in ouderenzorg

Vitamine en Olvarit voor nieuwe generatie bestuurders in ouderenzorg

Blog door Robbert Huijsman en Henk Nies

We organiseerden samen een intergenerationele dialoog met circa 40 deelnemers tijdens het congres ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’: welke vaardigheden, leiderschapsstijlen en netwerkrollen zijn nodig om nieuwe generaties cliënten en medewerkers in de ouderenzorg te binden en te boeien en om aan de complexe maatschappelijke opdracht te voldoen?

Met huidige bestuurders en mogelijk toekomstige bestuurders (young potentials) gingen we op zoek naar de succesingrediënten voor besturen in de ouderenzorg. De rijkdom aan tips brengen we samen in deze nieuwjaarsblog, als inspiratie voor 2019. We komen tot negen Vitamines, ofwel cruciale werkwoorden beginnend met een V, en voegen daaraan vier maal Olvarit voor groeistappen toe.

Werkzame Vitamines voor bestuurders

De bestuurder in de ouderenzorg blijft vitaal door negen vitamines. We kennen die woorden al langer, maar vergeten wel eens hoe werkzaam ze zijn en dat het ook echt werkwoorden zijn, binnen én buiten de organisatie. In alle leiderschapsboekjes staat een duidelijke Visie ontwikkelen, die nadrukkelijk uitdragen en mensen daartoe steeds weer inspireren. Maar vooral in de ouderenzorg moet die visie berusten op een heldere mensvisie en concreet vertaald en doorleefd worden in de dagelijkse processen en relaties tussen cliënt, professional, managers, toezichthouders en financiers. Dus bij alle stakeholders, binnen én buiten de eigen organisatie.

Vooral in de ouderenzorg moet de visie berusten op een heldere mensvisie.

Dan neemt en geeft de bestuurder Verantwoordelijkheid om na zorgvuldige afweging te doen wat goed is en daarin heldere keuzes te maken. Ook hier weer zowel binnen de eigen organisatie naar cliënten en medewerkers, als naar de netwerken rondom de organisatie en de samenleving in brede zin. Het gaat ook om verantwoordelijkheid voor zaken en mensen waarvoor de keuze misschien negatief uitpakt, ook als het om de eigen organisatie gaat.

Soms moet het belang van de eigen organisatie onderdoen voor het gezamenlijke, maatschappelijke belang. Best lastig! Dat kan alleen als de bestuurder steeds blijft Verbinden: alle lagen in de organisatie met elkaar verbinden en ook koppelen aan externe partners en andere maatschappelijke actoren. Om zo vervolgens alle belangen in samenhang te wegen en daaruit meerwaarde te halen. Dat genereert Vertrouwen, in de koers van de organisatie in de maatschappelijke opgave die deze heeft, in het eigen kunnen en het gezamenlijke probleemoplossend vermogen.

Het gaat daarbij niet alleen om de eigen medewerkers maar ook om de intenties, bijdragen en opbrengsten samen met en bij externe partijen. Daarmee creëert de bestuurder ook de nodige Veiligheid, allereerst voor cliënten en burgers dat ze kunnen rekenen op goede persoonsgerichte zorg. Maar zeker ook voor medewerkers, om fouten en falen te bespreken, vernieuwingen uit te proberen, spannende en bedreigende stappen te ondernemen en lastige discussies aan te gaan.

Vertrouwen en Veiligheid zijn de basis voor de Vrijheid die je als bestuurder gunt aan medewerkers en cliënten om zich te ontplooien, om zelf veranderingen te organiseren, buiten gebaande paden te improviseren en ingewikkelde vraagstukken op te pakken. Ook vrijheid creëren om verantwoord afstand en afscheid te nemen van niet zinvolle regels.

Met dit alles laat de bestuurder zijn organisatie Vibreren: de energie gaat stromen, relaties gaan elkaar versterken, de meerwaarde van het organiseren wordt daadwerkelijk tot stand gebracht en gevoeld. Maar de vraagstukken in de omgeving worden steeds complexer en dynamischer, dus de bestuurder weet ook van Volhouden. En dan wacht de beloning van het Voor elkaar krijgen: de bestuurder handelt steeds actief om de dingen die hij of zij wil ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen.

Olvarit voor groeistappen

Hoe vanzelfsprekend zijn uw organisatie en u als bestuurder?  Persoonlijk en organisatorisch groeien vergt energie, daar kan Olvarit bij helpen. Vier diepgaande werkwoorden met een O.

Als eerste natuurlijk permanent Ontwikkelen, want de toekomst is dynamisch, stilstaan is geen optie. Een spa dieper gaat het Organiseren van zinvolle verbanden, voorbij historisch gegroeide patronen. Om met Wouter Hart te spreken: het gaat meer om organiseren dan om organisaties. De grote puzzel zal zijn of we in de toekomst nog wel organisaties hebben, of vooral netwerken in en rondom de ouderenzorg. Dus dan moet je ten derde soms ook de conclusie komen dat het tijd wordt te Ontbinden. De organisatie en diens onderdelen zijn maar een hulpmiddel voor hogere doelen. Dus de bestuurder moet sleets geworden structuren en processen durven beëindigen. In netwerkorganisaties zullen heel andere constellaties ontstaan.

En dan kom je onvermijdelijk ook bij jezelf uit, met de reflectie op en een eventueel besluit tot Overbodig worden. Bestuurders moeten zich op gezette tijden afvragen of ze nog steeds een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren. Deze vier groeistappen geven we mee ter reflectie en inspiratie in het nieuwe jaar: voor zittende én aankomende bestuurders.

De waarde(n) van waardigheid in de zorg – Henk Nies

De waarde(n) van waardigheid in de zorg – Henk Nies

De waarde(n) van waardigheid in de zorg – Henk Nies

Lezing gehouden op 28 november 2018 op het Congres Een nieuwe generatie (ouderen)zorg, NBC Nieuwegein

 

Casus

Ze was ’s ochtends gevonden door de thuiszorg, liggend naast haar bed, verkleumd en uitgeput. Op de vloer en tegen de muren spetters ontlasting, urine en bloed. Na haar geholpen te hebben en nadat de ergste was opgeruimd, belde de thuiszorg haar oudste dochter, Marjan. Marjan woonde vlakbij en was eerste aanspreekpunt voor de familie. Binnen tien minuten was ze er. Geschokt zag ze haar moeder, ontredderd. De sporen van wat er gebeurd was, waren nog zichtbaar. Het was ontluisterend.

Terwijl moeder verschoond en weer aangekleed aan een kopje thee zat, en terwijl de ramen tegen elkaar open stonden en de wasmachine draaide, zei Marjan: ‘Mam, hoe kon je het zo ver laten komen? Waarom belde je niet? Zoals we je nu vinden, dat kán toch niet?’

Haar moeder was gevallen en had niet meer op kunnen staan. Het alarm lag in de huiskamer, ‘dat ding doet het toch nooit’. Na hard roepen en een uur proberen het bed weer in te kruipen had ze het opgegeven. Ze was maar op de grond gaan slapen. Ze had alles laten lopen. Marjan  belde haar twee broers en haar enige zus en vertelde uitgebreid, met alle details, hoe het gegaan was. Haar moeder zat er als een klein vogeltje naast, en zweeg.

Drie weken later kwam moeders oudste broer Theo op bezoek. Marjan zorgde voor de koffie met een taartje. Goed en wel gezeten vertelde ze – met moeder erbij – letterlijk in geuren en kleuren wat er gebeurd was. Theo werd eerst ongemakkelijk en vervolgens geïrriteerd: ‘Zoiets vertel je niet waar je moeder bij zit. Ik hoef dat allemaal niet te weten. Zie eens wat je haar aandoet.’ Marjan was nog vol van het incident en stond erop dat ze haar verhaal kon vertellen. Zíj draaide voor alles op, zíj stond altijd klaar en zíj had het er óók moeilijk mee om haar moeder zo te zien! Theo liep daarop boos weg, met verontschuldigingen aan zijn zus, die het allemaal hulpeloos aanzag.

Het is duidelijk. Dit is een situatie waarin de waardigheid van de moeder is aangetast. Niemand heeft in deze situatie dat woord ‘waardigheid’ gebruikt, maar het draait er wel om. De waardigheid van de moeder is aangetast omdat ze in zo’n ontluisterende situatie werd aangetroffen. Maar misschien erger nog is het dat het verhaal uitgebreid aan anderen werd verteld; en dat met alleen maar goede bedoelingen. Wat is hier aan de hand? En waarom gaat het in de goede relatie tussen moeder en dochter hier mis met haar waardigheid? Ik ga het begrip waardigheid in de zorg wat ontleden, hoe waardigheid in de zorg zich aandient, hoe je er naar kunt kijken en wat de opgaven in de praktijk zijn.

 

Wat is waardigheid?

Allereerst het begrip zelf. Waardigheid is een lastig begrip, beetje ouderwets, een beetje chique.[1] In het dagelijkse spraakgebruik kom je het haast nooit tegen. Toch is het begrip ‘waardigheid’ in onze beleidstaal gekomen.[2] In februari 2015 bracht staatssecretaris Van Rijn zijn plan ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ uit. Het werd een startpunt om de verpleeghuiszorg in Nederland te verbeteren. Kernwoorden van dit beleid zijn: kwaliteit door de ogen van de bewoner; de deur open voor mantelzorgers; trotse zorgverleners; en ruimte voor goede verpleeghuizen met ambitie.[3]

Deze lijn wordt voortgezet door minister Hugo de Jonge. Hij presenteerde dit voorjaar de nota ‘Thuis in het verpleeghuis. Waardigheid en trots op elke locatie’. Er is een flink bedrag aan gekoppeld om waardigheid handen en voeten te geven. Maar wat ‘waardigheid’ nou precies is en waar het voor staat, blijft wat onduidelijk. Het lijkt vooral een synoniem voor goede zorg. Maar is het dat?

 

Filosofische insteek

In allerlei wetenschapsgebieden – filosofie, geneeskunde, verplegingswetenschappen, sociale wetenschappen – hebben academici zich het hoofd gebroken over de vraag wat waardigheid nou eigenlijk is.[4] Ik volg graag de Zweedse filosoof Nordenfelt.[5] Hij onderscheidt vier vormen van waardigheid. Allereerst universele menselijke waardigheid. Deze heeft ieder mens, juist omdát hij of zij mens is; of mens is geweest. Want zelfs als iemand overleden is, kennen we hem of haar nog waardigheid toe. Deze vorm van waardigheid geldt altijd en voor iedereen.

Naast dit universele begrip is waardigheid een individuele en sociale component. Nordenfelt spreekt over waardigheid als maatschappelijk aanzien, die weerspiegelt iemands maatschappelijke positie. Vaak is dat vanwege de maatschappelijke functie bijvoorbeeld de koning, de paus, een minister, dominee, priester, officier, rechter of professor. De derde categorie waardigheid gaat over moreel gedrag: de achting die iemand krijgt omdat hij of zij moreel goed handelt. Het gaat dan om iemand die goed doet, die respect voor anderen laat zien of in bijzondere mate rechten van mensen respecteert. Het omgekeerde kan ook zijn: mensen die laag moreel gedrag laten zien. De vierde vorm van waardigheid noemt Nordenfelt waardigheid van identiteit. Deze komt tot stand in de relatie tot anderen: we kennen deze aan onszelf toe en anderen kennen die aan ons toe, aldus Nordenfelt. Bij optimale waardigheid van identiteit zien we onszelf als een geïntegreerd iemand: iemand die in balans en compleet is, een autonoom persoon die voor zichzelf spreekt. Iemand met een geschiedenis en een toekomst, iemand met relaties met anderen. Schending van waardigheid van identiteit zien we als mensen iemand vernederen, het gevoel geven minderwaardig en mislukt te zijn.

 

Waardigheid en waarden

Waardigheid van identiteit krijgt voor ieder mens een eigen inkleuring in de omgang met anderen; dus ook in de zorg. De Australische filosofe Linda Barclay ziet waardigheid in zorgsituaties als kunnen leven overeenkomstig je eigen waarden en standaarden, betekenis en zin aan je leven kunnen geven, dat ervaren, evenals eigenwaarde ervaren en gerespecteerd worden. Eigenlijk gaat het erom dat je iemand kunt zijn, die er mág zijn en die van waarde is.[6]

Dat klinkt nog behoorlijk hoogdravend, maar je kunt het heel concreet maken. Bijvoorbeeld in hoe je iemand aanspreekt: zeg je ‘u’ of zeg je ‘je’, ‘mijnheer’, ‘mevrouw’ of de voornaam? Dat je weet wie je voor je hebt, en wat deze persoon voor anderen betekent. Dat je die persoon als je gelijke ziet, als persoon en niet alleen als cliënt, patiënt of ‘zorgvrager’, of – nog erger -als object van zorg. Dat laatste gebeurt als over iemands hoofd heen gepraat wordt alsof hij of zij er niet is of een ‘ding’ is waar je geen rekening mee hoeft te houden. In feite wordt iemand dan als mens genegeerd. Dat speelde bij de moeder van Marjan, in het begin van mijn praatje. Ze werd niet in het gesprek betrokken, er werd niet gevraagd of het verhaal verteld mocht worden, er werd over haar gepraat; en dat op een manier alsof ze alleen maar een bron van zorg en overlast was. Je zult het maar over je heen krijgen!

 

De opgaven in de praktijk

Wat betekent dat nu voor de praktijk? Het gaat er dus om of iemand kan zijn wie die wíl en kán zijn. Dat is best moeilijk als het om hele kwetsbare ouderen gaat. Het zijn vaak

mensen die veel verliezen hebben meegemaakt: hun levenspartner, werk, huis, vrienden, verenigingsleven, lichamelijke en geestelijke functies. Er is nog maar weinig over van wie ze ooit waren en je kunt dat ook zomaar niet aan ze zien. Hoe ga je daarmee om? Een groep Scandinavische onderzoekers heeft drie opgaven benoemd om waardigheid bij kwetsbare ouderen te ondersteunen.[7] Ik benoem de opgaven en geef er nog een eigen inkleuring aan.

 

  1. Zorgen dat iemand als volwaardig mens betrokken wordt.

Ga even voor jezelf na: wat voel je als je niet meer de baas bent over je eigen lijf, als voor het eerst in een rolstoel naar buiten gaat of als de Parkinson trillingen niet meer te verbergen zijn? En wat als je met vlekken in de kleren erbij zit en als als vrouw met haren op je kin rondloopt? En als je incontinent bent en weet dat anderen dat ruiken en zien? Voel je je dan nog volwaardig mens?

Incontinent zijn is zowat het meest vernederend wat je kunt meemaken. Amerikaanse soldaten sloten in de Afghaanse Abu Graib gevangenis weddenschappen af wie als eerste erin zou slagen dat ‘zijn’ of ‘haar’ gevangene het in zijn broek deed! Zo erg tast incontinentie je waardigheid aan!

Lichamelijke integriteit is een belangrijke voorwaarde om als volwaardig mens gezien te worden. Dat lukt dus niet bij hele kwetsbare mensen. Maar medewerkers in een goed verpleeghuis of bij goede thuiszorg scheppen een tolerant klimaat voor ‘incomplete’, kwetsbare mensen. Deze medewerkers maken er geen probleem van als er een ‘ongelukje’ is gebeurd: ‘daar zijn we toch voor?’.

Eigenlijk maken ze daarmee het niet-gewone gewoon. Ook zorg voor het uiterlijk van mensen – kleding, de haren goed, beetje make-up – helpt vaak mee aan dat gevoel van volwaardig mens zijn, ondanks beperkingen en tekortkomingen. En dat is wat de meeste mensen willen: gewóón zijn, geen uitzondering, geen last voor anderen, maar van waarde zijn.

 

  1. Zorgen dat iemand als de persoon diegene kan zijn, die hij of zij ís en wíl zijn, betrokken wordt.

Het is een harde werkelijkheid als waardigheid van identiteit niet lukt. Verlieservaringen op hoge leeftijd – ik noemde ze al – stapelen vaak op: niet goed meer kunnen lopen, een amputatie, de grip kwijt zijn in je handen, je niet meer kunnen wassen of kammen en het al genoemde incontinent zijn. En als je brein gaten vertoont: vergeetachtigheid, dementie, afasie. Veel heel oude mensen hebben de leeftijdgenoten verloren met wie ze zijn opgegroeid en met wie ze vertrouwd waren. Wie weet dan nog wie je bent en wie je was? Wie bevestigt jou in je unieke ‘jij zoals je bent en zou willen zijn’? Die bevestiging heeft ieder mens nodig. Maar kun je je gemankeerde zelf nog zien als een geïntegreerd en autonoom mens, in balans, met een geschiedenis en een toekomst, en met relaties met anderen? Dat is een erg lastige opgave als je veel hulp nodig hebt. Maar er zijn gelukkig ook veel kwetsbare ouderen en zorgmedewerkers die dat goed weten op te pakken. Zij weten van afhankelijkheid een positieve waarde maken.

Ik heb zelf een keer de dementie-simulator Into D’mentia meegemaakt en mijn conclusie was: als ik mijn geheugen kwijt ben en het komt er echt op aan, dan draag ik mijn autonomie graag over aan iemand van wie ik weet en voel dat die het goed met mij vóór heeft. Iemand die ik kan vertrouwen en bij wie ik goed afhankelijk kan zijn. Onafhankelijkheid is niet per se het hoogste goed; afhankelijkheid heeft ook een waarde. Het accepteren van hulp en zorg kan waardevol zijn in een relatie.

 

  1. Betrokken zijn bij een gemeenschap en je sociale leven

Erger dan afhankelijk zijn, is het voor veel mensen om van geen enkel sociaal verband deel uit te maken, nergens bij te horen en niet gezien te worden. In feite wordt dan de universele menselijke waardigheid niet waargemaakt. Dat komt best vaak voor.

Ga maar even na. Wat bedoelen ouderen als ze zeggen: ‘ik zou best wat vaker een praatje willen maken, maar ze hebben het al zo druk’. Ze zeggen misschien wel: ‘ik zou graag gezien willen worden als iemand die de moeite waard is om een praatje mee te maken, voor wie je tijd vrijmaakt. Maar eigenlijk word ik níet gezien’. Als zelfs in het verpleeghuis niemand je ziet, dan is dat erg pijnlijk. Het ‘ze hebben het al zo druk’, redeneert deze pijnlijke conclusie weg en maakt hem acceptabel. Werkdruk ligt buiten jezelf en buiten de medewerker. Dat is minder erg dan dat het aan jou zou liggen.

Je kunt deze opgave positief invullen: mensen helpen dat ze van betekenis kunnen zijn voor anderen, hun familie, het personeel en medebewoners. Toen ik een paar dagen als ‘cliënt’ in een verpleeghuis doorbracht, kwam ik tot de ontdekking waarom bewoners graag Bingo spelen.[8] Je kunt iemand helpen: nummertje verschuiven als je buurman erge Parkinson heeft, nummertje herhalen als je buurvrouw doof is en kijken of je vergeetachtige tafelgenoot bij een vol rijtje wel ‘Bingo’ roept. En dat het fijn is als een medebewoner vraagt of je mee gaat naar de Bingo. Van betekenis zijn, is vaak klein. Het hoeft niet allemaal op de schaal van Hendrik Groen te zijn!

 

Conclusies

Waardigheid bij kwetsbaarheid heeft veel te maken met hoe mensen om kunnen gaan met de bedreiging of aantasting van zichzelf als iemand met een verleden en een toekomst. Dat zij om kunnen gaan met hun eigen kwetsbaarheid en afhankelijkheid, en tóch betekenis kunnen geven aan hun bestaan. Kwetsbaarheid en waardigheid kunnen samen gaan.

Maar het is ook een voortdurend gevecht om eigenwaarde te herwinnen, om erkenning, bescherming, om gewaardeerd te worden, om erbij te kunnen horen en erkend te worden. Het is een zoektocht naar balans in het leven en naar hoe je een waardevol mens kunt zijn.

Bij dat speelt dikwijls een herwaardering van het eigen leven, wetende dat je niet meer bent zoals je was, dat het einde niet ver meer is, maar ook dat je nog wel betrokken kunt zijn, …. op een afstandje. Het gaat om het vinden en hervinden van je waarden in het leven. Ik breng nog even de Australische filosofe Linda Barclay in herinnering: waardigheid in zorgsituaties gaat over kunnen leven overeenkomstig je eigen waarden en standaarden, en die zijn niet statisch. Het gaat erom waardigheid van identiteit te vinden en voor hulpverleners om die op te zoeken en te ondersteunen. We moeten geen genoegen nemen met alleen universele menselijke waardigheid.

 

Terugblik

Kijken we nog even naar Marjan, die ik in het begin van mijn presentatie opvoerde. De aangetaste waardigheid van haar moeder schokte haar. Maar ze ontkende ook de waardigheid van identiteit, toen de enige nog levende broer op bezoek kwam. Deze wilde niet een onwaardig beeld van zijn zus zien, maar zijn zus zoals hij haar kende, weliswaar met mankementen, maar nog steeds zijn zus.

Het verhaal leert ook dat professionele hulp eigenlijk maar een klein deel uitmaakt van het leven van mensen. Wie er echt toe doen en van waarde zijn, zijn de naasten, familie en vrienden. Meestal. Er zijn immers niet altijd naasten.

Het is een opgave voor zorgverleners, vrijwilligers en naasten om te begrijpen wat de standaarden en waarden zijn van de oudere om wie het gaat. Die veranderen in de loop van de tijd, gelukkig maar. Oudere mensen zijn vaak erg flexibel en passen hun waarden en standaarden vaak aan aan hun nieuwe situatie. Het helpt dan als er dan iemand is die ze kunnen vertrouwen.

Wat betekent dit allemaal? Ik denk dat bij alle grote acties rond waardigheid er oog moet zijn voor het kleine, het individuele. Dat er een goede toerusting moet zijn van de mensen die waardigheid gaan ondersteunen en eenzaamheid bestrijden. En hoe je dat doet? Ik zag in een recente Britse studie vier principes van waardige zorg vanuit de persoon geformuleerd:[9]

  1. Steun me en zorg voor me op een manier die recht doet aan wie ik ben;
  2. Communiceer met mij zodat ik me begrepen voel en mijn vragen beantwoord worden;
  3. Werk samen om zorg te geven die veilig is en tegemoet komt aan mijn gevoelens, zorg voor een omgeving waarin ik mij thuis voel;
  4. Zorg dat je voor mij en anderen óp kunt komen, zodat we ieders waardigheid kunnen waarborgen en bevorderen.

Mooie uitgangspunten, in een vaak lastige praktijk. Reden genoeg om de waarde van waardigheid en de waarden van kwetsbare mensen goed te willen begrijpen.

Rest nog één vraag: hoe bieden we waardige zorg aan de dochter?

 

 

[1] Lange, F. de (2013). Waardigheid: voor wie oud wil worden. Utrecht: SWP.

[2] Nies, H. (2016). Waardigheid als richtinggevend principe in de ouderenzorg? Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 47(3), 93-97. DOI 10.1007/s12439-016-0181-5.

[3] Rijn MJ van (2015). Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen. Kamerbrief  723246-133104-LZ,  2014-2015.

[4] Hertogh, C.M.P.M. (2009). Waardigheid en behoeftigheid. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, 34()3, 81-85.

[5] Nordenfelt L. The Concept of Dignity. In: Nordenfelt L (ed). Dignity in Care for Older People. Chichester: Wiley-Blackwell. 2009: 26-53.

[6] Barclay, L . (2016). In sickness and in dignity: A philosophical account of the meaning of dignity in health care. International Journal of Nursing Studies, 61, 136-41, doi: 10.1016/j.ijnurstu.2016.06.010.

[7] Hoy, B., Lillesto, B., Slettebo, A., Saeteren, B., Heggestad, ˚ A.K.T., Caspari, S., Aasgaard, T., Lohne, V., Rehnsfeldt, A., Raholm, M.-B., Lindwall, ˚ L., Naden, D. (2016). Maintaining dignity in vulnerability: A qualitative study of the residents’ ˚ perspective on dignity in nursing homes, International Journal of Nursing Studies, 60:91-8. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2016.03.011

[8] Bakkalim, H.T. (2016). Een zorgprofessor liet zich 72 uur lang opnemen in een verpleeghuis. Dit is wat hij leerde. De Correspondent, 4 april 2016. https://decorrespondent.nl/4272/een-zorgprofessor-liet-zich-72-uur-lang-opnemen-in-een-verpleeghuis-dit-is-wat-hij-leerde/1128472701840-9bb1f211

[9] Gallagher, A., Curtis, K., Dunn, M. Baillie (2016) Realising dignity in care home practice: an action research project. International Journal of Older People Nursing, doi.org/10.1111/opn.12128

 

Generaties versterkt in verbinding

Generaties versterkt in verbinding

N.a.v. evenement ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’                           29 november 2018


Generaties versterkt in verbinding

De juiste snaar raken. Dat is wat er maar wat vaak gebeurde bij Een nieuwe generatie ouderen(zorg), editie 2018. Elkáárs snaar! Honderden vakprofessionals, tientallen sprekers en diverse ouderen inspireerden elkaar op 28 november, in het NBC te Nieuwegein. Samen maakten zij de visie op de nieuwe generatie ouderen(zorg) concreter en betekenisvoller. Samen staken zij vol passie de handen uit de mouwen: op weg naar nieuwe oplossingen voor en met ouderen.

Ouderen anno nu en passende zorg
De wereld verandert en haar generaties groeien mee. Huidige en nieuwe generaties ouderen hebben andere behoeftes dan voorgaande generaties. Wat zíjn die behoeftes precies? Hoe gaan we daar vandaag de dag op een juiste manier mee om? En wat kunnen we verwachten van toekomstige ouderen generaties?

Graag neem ik u mee in een terugblik op deze conferentie: wat heeft mij ontroerd en welk gedachtegoed kan mogelijk ook voor u van waarde zijn?

In vogelvlucht: een nieuwe generatie ouderen(zorg)
Op de conferentie kwamen prachtige keynotes voorbij: herkenbaar en meeslepend, dan weer prikkelend en motiverend. Zo zetten Greet Prins, Henk Nies en ook Marilyn Haimé de toon na de hartelijke welkomstwoorden van Robbert Huijsman. Vervolgens was het de beurt aan verschillende initiatieven om hun sociale innovaties aangaande ouderenzorg te pitchen. De pitches nog maar net voorbij, klommen hierna alsof het niks was nog drie leden van de Raad van Ouderen het podium op om met Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het gesprek aan te gaan. Kortom: de energie was voelbaar en de dagelijkse praktijk kwam gedurende de ochtend steeds dichterbij. Want waarom enkel praten óver ouderen, als je ook mét ouderen kunt praten?

Na het ochtendprogramma werd de ruimte voor dialoog voortgezet: bij verschillende rondetafelgesprekken en inspiratiesessies sloeg men de handen inéén. We sloten af met borrel en hopen natuurlijk dat die ineengeslagen handen elkaar nog steeds vasthouden. (Niet het geval?! LinkedIn’en met die hap! Samen maken we verschil, alleen is ook zo… alleen 🙂 )

Het gelukkig welbevinden op waardige wijze
Tijd voor de keynotes! Met in de hoofdrol: betekenisvol leven en gelukkig oud worden. Where can I sign? Als het nou zo makkelijk was… Helaas is het voor sommige ouderen niet weggelegd en dat is ontzettend zonde. Verschillende sprekers schenen hun licht op deze materie. Want hoe doen we dat gelukkige, betekenisvolle oud worden nou precies?

Greet Prins (Raadslid, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving; bestuurder, Philadelphia Zorg) legde ons uit wat het belang is van serieus genomen worden. Autonomie – mét verbinding – is enorm relevant als het aankomt op ons leven betekenis geven. Ergens bij mogen horen overigens ook, net als het gevoel hebben ertoe te doen: essentiële ingrediënten om gelukkig oud te worden.

Henk Nies (bijzonder hoogleraar organisatie en beleid van zorg, leerstoel Jo Visser Fonds, Vrije universiteit; Lid van de Raad van Bestuur van Vilans) vulde Prins aan met een prachtige, ontroerende anekdote over waardigheid. Hij leerde ons over het belang om iemand te laten zijn die hij of zij wil zijn, ook als diegene mentaal of fysiek is aangetast in zijn of haar identiteit. Want volwaardig mens zijn, dat willen we toch allemaal? Daarbij vertelde hij hoe groot het verschil kan zijn als iemand bijvoorbeeld alleen al wat verzorgder voor de dag kan komen. Hij drukte ons op het hart vooral grote veranderingen met kleine stapjes aan te pakken. Want, legde Henk Nies uit, zo groots en maakbaar is het allemaal niet. Als we het dichtbij onszelf zoeken en het concreet maken, dan kunnen we in onze eigen kring weldegelijk een verschil maken.

Van energie vóór naar energie ván ouderen
Nadat voormalig Ministerie directeur inburgering en integratie Marilyn Haimé (tevens Lid Raad van Ouderen; Lid comité van aanbeveling van NOOM) een rakend verhaal vertelde over migranten ouderen – onder andere over de noodzaak deze doelgroep te kennen, te leren van ervaringen en bijvoorbeeld de kracht van hun diversiteit te benutten – was het de tijd voor Hugo de Jonge om de zaal toe te spreken. Hij deed precies wat Prins, Nies en Haimé ons op het hart drukten: (toekomstige) ouderen (generaties) serieus nemen en hen voor volwaardig mens aanzien.

De Jonge, onze minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vertelde dat ouderen soms onterecht als object van zorg worden gezien. Hij is ervan overtuigd dat we juist de kracht en vitaliteit van ouderen moeten benutten. Toekomstige ouderen generaties zullen enorm veel energie aan de samenleving geven, alleen gaat het erom dat we weten hoe we die energie kunnen aanboren, aldus de viceminister-president. Ik weet niet wiens glimlach groter was: die van De Jonge, de aanwezige ouderen of van het verdere publiek.

Een kracht waar je U tegen zegt

Voordat iedereen zich naar de vele unieke innovaties, initiatieven en ondernemingen snelde, sloot Hugo de Jonge af. Eén zin is mij het meest bijgebleven van de gehele conferentie en geef ik u graag door als inspiratiebron voor een mooie toekomst van ouderenzorg. Als het aan Hugo de Jonge ligt, moeten we een totaal andere visie hebben op de fase die komt na het met pensioen gaan, namelijk een visie op een nieuwe fase vol kracht en kansen. Een visie met de vraag:

‘’Wat wil ik later worden?’’

Graag tot volgend jaar!

Milou Tournois